Nye betingelser på storfe

Dette er endringene.

Livdyr:

Vi senker prisen på lettrase kjøttfe oksekalv og alle typer kjøttfe kvigekalver. Dette gjøres for å gi en bedre fordeling av dekningsbidraget mellom selger og kjøper av kalven. Vi ønsker samtidig å stimulere til bruk av tungrase okse i lettrasebesetningene slik at andelen overfete slakt reduseres. Dette vil styrke bondens økonomi. 

Les mer om det her.

Slakt:

Kravet til vektillegg reduseres til 300 kg og kvalitetstillegg kalv fjernes.

F.o.m 1.1.2020 vil ikke Furuseth ta imot Highland Cattle for slakting. 

Det er viktig at du som leverandør er registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen, og at dyr i din besetning har riktig rasebetegnelse. Disse dataene blir brukt gjennom slaktingen til å bestemme klassifisering av dine dyr og for å betale ut riktig tillegg på avregningen. Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkedyr. 

Årsbonus storfe. For de som leverer mellom 30 000 kg og 49 999 kg vil få utbetalt kr 0,50,- pr kg. For de som leverer mer enn 50 000 kg vil få utbetalt kr 1,00,- pr kg. Gjelder kun dyr som går til konsum og dyr som tas i retur telles ikke. Bonus utbetales i januar. 

Les mer om det her.